Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
 

1.1. Provozovatelem internetového obchodu Bookprinteasy je obchodní firma Iva Vodáková – DURABO, Na Stráni 1301, Čelákovice 250 88, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 45560, email: durabo@durabo.cz (dále jen prodávající). Adresa provozovny: Na Stráni 1301, Čelákovice 250 88. Adresa pro uplatnění reklamací je Na Stráni 1301, Čelákovice 250 88.
 

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu Bookprinteasy (dále jen kupující).
 

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Bookprineasy mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.
 

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2014. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

II. Předmět smlouvy
 

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Bookprineasy.
 

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu Bookprineasy tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).
 

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
 

2.5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

III. Registrace kupujícího
 

3.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu Bookprineasy svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.
 

3.2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek Bookprineasy. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu Bookprineasy, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.
 

3.3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.
 

3.4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Bookprineasy nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
 

3.5. Společnost Iva Vodáková - DURABO je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci kupujícího, pokud se může odůvodněně domnívat, že kupující porušuje tyto Obchodní podmínky. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.IV. Objednávka zboží, storno objednávky
 

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
 

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
 

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

  • a. Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu Bookprineasy, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.
  • b. e-mailem na adrese: durabo@durabo.cz
     

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 2 hodin po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.
 

4.5. Pokud se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, nemůže spotřebitel (kupující) od kupní smlouvy odstoupit (§ 53 odst. 8písm. c) obč. zákoníku v platném znění).
 

4.6. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
 

4.7. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 

4.8. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cenu za doručení zboží dopravcem a doručovací adresu.
 

4.9. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.
 

4.10. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem.

 

V. Místo plnění
 

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je výrobna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
 

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

 

VI. Cena a platba
 

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu Bookprineasy v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.
 

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. a VIII. těchto obchodních podmínek.
 

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby.
 

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny a případného dopravného, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou, spolu s číslem zásilky při expedici balíčku.
 

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu Bookprineasy označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

 

VII. Dodací lhůta
 

7.1. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva pracovní dny pro Českou republiku. 7.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o termínu odběru.
 

7.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem nebo telefonicky kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím.

 

VIII. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
 

8.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.
 

8.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání, ale až po úplném zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

IX. Odstoupení od kupní smlouvy
 

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Bookprineasy. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 53 odst. 7. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.
 

9.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů.
 

9.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávané zboží, včetně všeho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (dárky atd.). Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu, toho, co již nemůže kupující vrátit.
 

9.4. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího.
 

9.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje a dopravné) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.
 

9.6. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.
 

9.7. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

X. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky
 

10.1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 

10.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu Bookprineasy, a to v délce trvání šesti měsíců. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
 

10.3. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího.
 

10.4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 

10.5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 

10.6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

XI. Ochrana osobních údajů
 

11.1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

  • a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
  • b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu
     

11.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu, údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb, a také v případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy.
 

11.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
 

11.4. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

XII. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost
 

12.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu Bookprinteasy. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Bookprinteasy nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
 

12.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu Bookprinteasy, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.
 

12.3. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem těchto ochranných známek: www. Bookprinteasy.cz
 

12.4. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu Bookprinteasy.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

 

XIII. Závěrečná ustanovení
 

13.1 Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Iva Vodáková – DURABO.
 

13.2 Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.
 

13.3 Jestliže společnost Iva Vodáková – DURABO. v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti Iva Vodáková – DURABO toto plnění vymáhat.
 

13.4 Společnost Iva Vodáková – DURABO neodpovídá za porušení Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími její odpovědnost.

Nové tituly

Kontaktní formulář

Pokud jste na našich stránkách nenašli potřebné informace, nebo máte dotazy čí připomínky, zašlete nám je. Odpověď obdržíte na zadaný e-mailový kontakt v nejkratší mozné době. Děkujeme.

zavřít

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem kontaktování zákazníka.
* povinné položky, bez nich není možné zprávu odeslat